is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 FEBRUARY 1799. 509

^antefchryven , om dezelve gefuftineerde bewyzen ten fpoedigften te examineeren, en onvoldoende befchouwende, de geaurhenrbifeerde copiën , ten fpoedigften aan de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam intezenden , ten einde in dat geval de beflisfing deswegens, naar behooren te doen.

En zal Extract deezes gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, tot informatie.

De Burgers Repraifentanten Steyn Parvé, cn verdere, by Decreet van den 12. November laatstleden, Gecommitteerden, ter examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind ; daarby, ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Lichaam gezonden hebbende, de by hetzelve Bewind ingekomen ftukken, van het Gemeente Beftuur van Lopik, Lopikker- Capelle en Zevenhoven, betrekkelyk de naasting van het Kerkgebouw en Pastoryhuis.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hiernavol« gend rapport;

Burgers Representanten !

By Befluit van den ia. November des voorigen Jaars, behaagden het deeze Vergadering, ie ftellen in handen van de Burgers Repraïfentanten Steyn Parvé, en verdere, by Decreeten van 10■ Augustus en ai. September Gecommitteerden tot de Kerkelyke zaken, eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaf-, fche Repuhhek, gefchreeven den 6. November; daar-, by ter dispofitie van bet Vertegenwoordigend Lichaam;■ P ia*