is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2 FEBRUARY 1709. 753

te 's Bosch, daarby verzogt hebbende, dat ain h»m Suppliant, even gelyk andere Ingezetenen hadden genooten, moge worden vergoed de fchaden, welke hy, door de rampen des Oorlogs, aan deszelfs Steenbakkery te Driel, gelegen in het voormaalig Gewest Gelderland, geleden hadt; alsmede, dat het Administratif Beftuur van dat voormaalig Geweest, moge worden gelast, aan hem Suppliant voor dte geledene fchaaden de gewoone Recepisfen te doen uitreiken; alsmede ter voldoening aan het Decreet van den 9. January laatstleden, op de Requesten van A. Pruim, woonende in den Ambte van C)verbetuuwe, doch op Pruisflsch Territoir, en Michielvan den Anker, woonende te Lange, in 'c Canton Raveftein, gelykfoomge verzoeken houdende.

En is, conform hec advis van hetzelve Bewind, gedecreteerd, der Supplianten verzoek mits deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

Is geleezen eene Misfive van het UitvoerendBewina der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 13. deezer, houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 1. November laatstleden, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van H. Voorwinkel, Veerfchippcr van Meppeld op Amfterdam en vice verfa; daarby verzogt hebbende, dat de zoogenaamde Gildebroederen van de Zwart fluis, om zekere door hun tegen den Requestrant geëntameerde Actie, becrekkelyk het arresteeren van deszelfs Vaartuig, te dcenftaken, of dat ten minfien, hangende de deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam ©ver voorfchreeve verzoek, de be;eids aangevangen Proceduures, ter zaake in dezelve Requeste vermeld Hiogten worden gefurcheerd.

En is, conform het advis van het bovengemeld Bbb Be-