is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *° ]

INSTRUCTIE voor de Bodens van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Art. t.

De Bodens van liet Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks zullen den dienst der beide Kamers onder malkanderen zoodanig verdcelen, dat negen van dezelven voor den dienst der Eerfte, en vyf voor den dienst van de Tweede Kamer, by afwisfeling geaffecteerd zyn.

rSiiï'Ct.T.'cV» :,b 'at't- a abnv.. ê* avs rtjSiïodn^ i;'*f'is wS>

Een uur voor dat de refpective Vergaderingen een' aanvang nemen, zullen alle de Bodens in hun Comp* toir moeten tegenwoordig zyn, en hetzelve onder geen voorwendfel ter verrigting van eigen affaires mogen verlaten, voor dat dc Vergadering geëindigd en de Prefi.dent vertrokken is.

3*

Indien iemand der Bodens door ziekte mogt verhinderd worden op het Comptoir tegenwoordig te wezen, zal hy verplicht zyn daarvan tydig aan den Boodfchapper van Staat kennis ce geven, ten einde zyn dienst onder de overige Bodens behoorlyk worde verdeeld.

Zy zullen zorg dragen, dat zy geduurende den tyd van hunnen dienstbehoorlyk en kennelyk voorzien

zyn