is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyn met de Busfen, welke hun voor de eerfte reize van wegen het Vertegenwoordigend Ligchaam zullen worden gegeven, doch welke by het verlaten van hunne posten, of by aflyvigheid aan de opvolgers zullen moeten wor. den ter hand gefteld, zonder dat daarvoor iets hoe ook genaamd zal worden gegeven of genoten.

5

Zy zullen ftiptelyk en zonder eenig uitftel ten uitvoer brengen de orders, welken hun. door de refpective Prefideuten van het Vertegenwoordigend Ligchaam, door de Ler den van de Commisfiën van Toezicht en Politie, door de RepraafentantDn, of uit derzelver naam door den Boodfchapper van Staat zullen worden gegeven, en niet vermogen de Pacquetten of Brieven , welken hun ter bezorging zyn overgegeven, op het Comptoir of elders nederteleggen, of de expeditie daarvan aan een ander toetevertrouwen.

6.

Zy zullen verplicht zyn optepasfen by alle de befoignes, welke voor, na of onder de Vergadering door Commisfiën uit het Vertegenwoordigend Lichaam, in het Nationaal Gebouw gehouden worden, en niet vermogen zich te abfenteeren , voor dat de befoignes volkomen zyn afgelopen.

7-

Zy zullen zorg dragen, dat in de refpective Vertrekken, waarin de befoignes moeten gehouden worden, een behoorlyk getal Pennen, Papier, en het verder benoodigde voorhanden zy — en na het eindigen van dezelven verplicht zyn, de Pennen en het overgebleven Papier byeentezamelen, en den volgenden dag aan de Kamerbewaarders ter hand te ftellen, zonder dat zy zullen vermogen iets daarvan voor zich te behouden, veel min aan anderen te geven, of te verkopen.

Art. 8.