Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7« *7 FEBRUARY 1709;

É t voldoeninge aan het Decreet van den 6*. Septenw ber des afgeloopen jaars, deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van het Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Gewest Utrecht, van den 5. der laatstgemelde Maand, daar nevens ter dispoficie gezonden hebbende, de aan het zelve Beftuur gepraïfenteerde Requeste door JVendela Eleonora ten Hove, Weduwe van Jan Carel Godin, houdende verzoek, dat aan haar, onder de in voorfz. Requeste gemelde conditiën, zeekere Heide, ter grootte van 80. Morgen , mogt worden afgeftaan en in eigendom verleend; En hebbende het Beftuur voornoemd,

ten fterkflen hetzelve verzoek geappuyeerd, doch gefolliciteerd, het aan haar Suppliante te vergunnen op een jaarlyksch Canon» zoo als zulks gebruiklyk was, aan het Comptoir der Domeinen te Utrecht, en welk Canon door dat Comptoir, naar gewoonte, zoude behocren te worden bepaald; en onder al zulke verdere conditiën, in dezelve Misfive opgegeeven ; tendeerende het 2elve advis ; dat de gevraagde-gronde» als Dominiaale Eigendommen der Natie,. na voorgaande bekendmaaking , by openbaare veiling zouden behooren te worden verkogt, en dat in da Veilconditiea onder anderen uitdrukkelyk zouden behooren ce worden vermeld, zeekere pointen in de voorfz. Misfive opgegeeven. Voegende het Uitvoerend Bewind voornoemd, nevens deszelfs Misfive de abufivelykaan den Agent van Inwendige Politie geprcefenteerde Requeste van C. G. Barchman IVuytiers, woonende te Utrecht, een gelykzoortig verzoek, inhoudende, op welke Requeste, ingevolge het advis van het zeizelve Bewind, een gelyk befluit, als op bovengemelde Kequeste, zoude behooren te worden aange1; oo men: ö

En

Sluiten