is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MAART 1^9. §g

éllen Kleérbleekers, woonende onder Heemft'ede; om daarby geailegueerde redenen verzoekende, dac het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve te decreteeren, dat het aan de Veerfchippers van daar op Amfterdam en vice ver/d, zal viy (taan, en om, volgens de keure en ordonnantiën, op 'c zelve Veer geëmaneerd, de Kleêrmanden mee Vletten van de Blekeryën te mogen af haaien, en naar hun legplaatfen te voeren, en die van dmfterdam door hun worden aangevoerd, op derzelver legplaatfen en Vlotten te mogenlosfen, en aan de Blekeryën brengen,zo als zulks tot nu toe heeft plaats gehad en dat alles, hangende de deliberatiën, over het voorfz. verzoek, moge blyven op den ouden voet.

En gedecreteerd voorfchreeve Requesre, in originali , te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om met terugzending van dezelve der Vergadering ten fpoedigften te dienen van confiderattë i'en advis; vertrouwend, deeze Vergadering, da- hetzelve Bewind inmiddels wei zodanige gepaste maatregulen zal weten te nemen, en daadelyk in het werk te ftellen, waar door voorfz. zaak, hamrenJe de deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam, niet worde gebragt uit haar geheel, (zonder refumtie )

■ Is geleezen de Kequ?ste van N. van Everdln^en, Ontvanger van den Impost op de g Grande Wy^en en gedisteleerde Wateren, over Siad et Linde van nWiren, woonende teZoclmond; om daarbv geailegueerde redenen, het Vtrtegenwoordigend Lichaam in conhderatie gevende, om de Pachters aldaar, uit hoofde van derzelver wanbetaalinjen, daadelyk uit derzelver Pacht teontflaan, en op den ou len voet den resterende Pachttermyn v^or 's Lands rekening ïè houden en te doen adrainiftreeren, of publiek te doen verpachttcSk ; <»l"-i«t^>» v.. ten,