Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■1

li MAART i7P9; 45?

het verzoek, by dezelve Requeste gedaan, teaccor deeren, en d.envolgende aan hem Requestrant te nerl m.tteeren om een parthy Engelsch Aardewerk, 1. fpecificeerd op de lyst, nevens derzelver ReqmSe gevoegd, by derzelver afkomst alhier te Lande e Sn^T ^°Pflaan Cn rranficonaar dewelfsdestin'atie

van? I onrf T * ?™eD£n' 60 Zuiks teSe" ^taaüng van s Lands Tranfitoire Rechten, bepaald by de Pu. bhcatie, van 5 January ï?97,als mede onder zodaniee

ftamtred;r!eCaUCién' * by deZelVe Publicade *° geTen welken einde extraft deezes zal worden «zondenaanhetc7mwm^Z^W, tot informatie met en benevens copie van de lyst,nevens de voorfchreeve Requeste gevoegd.

En zal dit befluit, overeenkomftig het 6o Art. der Staatsregeling ter bekragtiging worden gezonden aan de tweede Kamer, met en benevens voorfz. Mis" five, Requeste en Bylage, in originali. °°UZ"MlS'

De Burgers Reprefentanten Daendels en verdere by Decreet, van den n7 February laatstl., Gecornm.t' teerden, ten examen van de Requefte van Maril Tim mermans, Weduwe en Erfgenaame van wyïeCorn Groen woonende onder Rockanje, daarby verzocht hebbende, dat aan haar Requeftrame, bvaldlen haa overleeden Man, voor deszelfs aflterven^ner mo«

fi? bvPnhr aan de" tweeJn tem?a der Ge'S

«mg, by Publicatie van 30 iNovetuber i7g8 gearresteerd mogte worden gepermitteerd, denze ven weeden termyn al nog te kunnen fourneeren, en zy Re. queflrante ten dien opzichte voor den tyd v J drie maanden mogt worden gehouden voor diligent.

Fr Heb-

Sluiten