Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 MAART i?9?»

opzichte der goede orde en politie in de Cafernen, al dat geene wordt geobferveerd, waar van by het Guarnifoens - Reglement bepaalingen zvn gemaakt.

Art. 52.

Hy zal, behalven de naarkoming deezer Articulen , verantwoordelyk zyn voor de goede orde en geregelder! dienst van zyn Corps, en bovendien voor de rust en veiligheid op het Territoir van het Vertegenwoordigend Lichaam, en by de winde ontdekking van eenige te voorziene onheilen, daar van, zo wel als aan de tydelyke Prtefidenren, aan de Commisfiën van Politie verplicht zyn in tyds behoorlyke kennis te geven.

En zal hier van by Extract worden kennis gegeven aan het Uitvoerend Bewind, als mede aan de Commisfiën van Toezicht en Politie der beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam en aan de Generaliteits Rekenkamer, respectivelyk tot derzelver informatie en naricht.

En ook wyders aan den Commandant der Lyfwacht, om zich daar naar te reguleeren.

En zal dit Befluit, overeenkomftig het '60 Articul der Staatsregeling, ter [bekragtiging worden gezonden aan de tweede Kamer, met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en alle de Stukken daartoe betrekkelyk, in originaii.

By refumtie gedelibereerd zynde over hec, op den 02 deezer, in advis gehouden Voorftel van de Burgers Reprafencancen Lublink de Jonge en verdere Gecommitteerden, by Decreet van den 20 daar te vooren, verzocht zynde, om, met adjunétie van den Burger Reprefentant Hoogewal, een ftellig befluit

Sluiten