is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i APRIL 1709, g£

Voor eerst: van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, relatif het verzoek van de Weduwe D. Nap, in leven een van de daadslyk werkende MeestersMun* ters in de Provintiaale Munt van Holland ce Dordrecht, ten einde aan haar de nog oncbreekende Ordonnantie van dedommagemenc mogt worden geaccordeerd.

Ten tweeden: van eene Misfive van hetzelve Be. wind, relatif het verzoek van de Pachters Flick en Muller, om Ordonnantie van betaaling, ter fomma van ƒ2149- 9- 8 , voor den hun competeerenden impost van Koorn.

Ten derden; van eene Misfive van hec zelve Bewind, relatif deszelfs verzoek om geauthorifeerd te worden, om provifioneel te blyven befchikken over de opengevalle jaarlykfche uicdeelingen van Penningen en Wooningen in zeker Huis te Naaldwyk, hec Oude Mannen en Vrouwenhuis genaamd.

Ten vierden: van eene Misfive van hetzelve Bewind , relatif her verzoek van L. van den Arend ten einde de Municipaliteit van Heenvliec geauchori. feerd moge worden, cm aan hem te verleenen eene Acte als Herbergier en Tapper, en Tapper in Wvn enz. J '

Ten vyfden: van eene Misfive van hetzelve Bewind relatif het verzoek van H. Kooymans, ten einde de Municipaliteit van den Ouden Bosch mogt worden geauthorifeerd, hem de inwooning aldaar te vergunnen

Ten zesden: van eene Misfive van hetzelve Bewind ' relauf het verzoek van-Z). D. Byl, Pachter van het Vuurbaaken , ftaande op den Haart van den ouden Dyk by de nieuwe Doorvaart aan het einde der Dordfche Kille, om remisfie zyner uitgeloofde Pachtpenningen.

len zevenden: van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van de Weduwe y.d. Hoop,

ten