Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 APRIL 1799. 24 r

op een tc doene verkoop van zeven honderd en vyftig Morgen Heidegrond, onder het Nedcrrykfche Walt gelegen, door Carel Frederik, Furst van fsiewied, door wien dezelve van de Domeinen van gemeld vooimaalig Gewest in Erfpacht wierden bezeten; en tevens overzendende een Request van F runs Godard yan Lynden, en Margaretha Clara Munter, Echtelieden, aan hetzelve Beftuur gepiaMemeerd , houdende verzoek om approbatie van den door hun gedaaneti koop van gemelde Furst van Niewied.

En gedecreteerd: de voorfchreeve Misfive en Bylagen, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelven, der Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en aqvis»

Is geleezen eene Misfive van Stadhouder en Leenmannen van den Leenhove van Vianen en Ameide, gefchreeven te Vianen op gisteren; daarby te kennen gevende, dat verfcheidene Perfoonen, zich aan het Leenhof van Vianen en Ameide hadden vervoegd , ten einde Verlyën en Tranfporten te verzoeken van eenige perceelen Leeniand enz., en verzoekende, aangezien de Provinciaale Beftuuren in het algemeen, en dat van Holland in hec byzonder ontbonden zyn, en de voorfchreeve Leenen voorheen, op den naam van de Staaten van Holland en Westvriesiand als Souverainen van Vianen en Ameide pleegcn uitgegeven te worden, en alzoo beleend, dac 'er moge worden gezorgd, hoe en op welke wyze de Titidature in het hoofd der Leenbrieven, aan de zoodanige, welke zich aan gemelde Stadhouder en Leenmannen ten dien einde hadden geadresfeerd, behoord ingericht te worden.

Eu gedecreteerd: de voorfchreeve Misfive, in originali, te ftellen ia banden van de Burgers RéprsefenQ 5 tan-

Sluiten