is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 APRIL 1799.

401

Staitsregeling, san de Tweede Kamer ter Cqn&io worden gezonden, mee en benevens Copie vim het Voordel Van den Burger Reprafenranc Verbeek, en het ten deezen uitgebragt Rapport, in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rap port van de Burgers Reprsefentanten Daendels, cn verdere, by Decreet van den 8 Maart laatstleden Gecommitteerden , ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind; daarby eene Voordragt gedaan hebbende , betrekkelyk de Gencraale Beleenbank voor het voormaalig Gewest Hollard, in den jaare 1795. binnen Amfterdam opgericht, welke van tweederleï eifipioy is geweest, namendyk voor de Heffing in den Jaare 3/95 gedecreteerd, en voor die, welke in het volgend Jaar 1796. is opgebragt.

En zyn ie het voorfchreeve Rapport, op den 39. Maart laatstleden , alhier ter deezer Vergadering uit* gebragt, en in de Notulen van dien dag geïnlereerd.

En de tweede en derde Leezing van hetzelve, op den 4. April daaraanvolgende en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering zich met hst daarby voorgeflagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus befioten:

De Eerfte Kamer, van het Vertegenwoordigen Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport haarer Perfoneele Commisfie , op de Misfive van het Uitvoerend Bewind, geichreeye alhier den 2. deezer; houdende een ample voordragt-. dat de Generale Beleenbank voor het voormaalig Gewest Holland, binnen Amfterdam in den Jaare 1793 opgericht,'is geweest van tweederlei employ, als: Voor de Heffing,-in den Jaare 1795 gedecreteerd.

C c 3 a°. Voor