Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 MEY 1799* Ö25

dezelve te royeeren, mitsgaders hem, omtrent den in» en doorvoer van de door hem gefabriceerd wordende Meczeifpecie, geene verdere hindernis of bezwaar toe te brengen.

Zullende Extract deezes , met byvoeging van da voorfz. Requeste, in originali, (na de bekrachtiging van dit befluit ) worden gezonden, zo aan het voorfz. Uitvoerend uewini, als aan de Generaliters Rekenkamer, refpeftivelyk tot informatie en naricht.

En zal, overeenkomltig het 60 Arcikel der Staats* regeling, dit befluit ter bekrachtigiug worden gezon. den aan de tweede Kamer, met en benevens de voorzegde Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Misfive van Prsefident en Raaden in den Hove van Juftkie, over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, gefchreeven alhier den 30 April 1.1., en den 3 Mey daaraanvolgende, alhier rer deezer Kamer voor dj eerftemaal geleezen, houdende, ingevolge Decreet van den 22 February deezes jaars , derzelver confideratiën en advis; op de Requeste van Leonard van Lennip , woonende te Amfteldam, daarby verzogt hebbende , dat her Vertegenwoordigend Lichaam, gelet op de gedaane renunt'atie van Benjamin 'fofeph, vanzyne gedaane oppolitie, op des Suppliants, den 7 Maart 1797. aan het gewezen Provintiaal Beftuur van hec voormalig Gewest Holland, geprefenteerde Requeste, finaal disponeerende ex plenitudine poteitatis geliefde te verkiaaren, dat, (mits de Suppliant gehouden blyft het eiTecl van hec door hem geproponeerde, en door de groote meerderheid v n zyne Crediteuren geaccepteerde accoord ook te prsesteeren, en te laten genieten, aan die zyner Crediteuren, welka^hetielve niet getekend hebben, en dus Rr 4 aan

Sluiten