Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 M E Y 1799. S43

behoorlyk befiaan voor hun en hunne Huisgezinnen worden verzekerd, en hec onderwys der Jeugd ten platten Lande van Walcheren en St. joosland voornoemd, behouden.

En zyn, uit hoofde yan'het dienaangaande, door riet Vertegenwoordigend'Lichaam genomen Deereer, de verzoeken, by voorfz'. Requesten gedaan, mies deezen gehouden voor vervallen.

By refumtie gedelibereerd1 zynde, over het Rapport van de Burgers Reprsefentanten van Leyden en verdere Gecommitteerden, by Decreet van den 19 Maart 1.1., verzogt zynde, der Vergadering te advifeeren, of het Befluit, ingevolge van welk, aan de Vrouwen, welker Mannen, na den Zeeflag van 11 Oftober 1797, in Engeland Rrygsgevangen zyn gehouden, en aan wien een buitengewoon onderftand is toegezegd geworden, ook tot de Vrouwen van anderen in Engeland Krygsgevangenen behoorde te worden uitgeftrekc.

En zynde het voorfz. Rapport, op den 8Meyjongstleden, alhier ter Vergadering uicgebragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd.

En de tweede en derde leezing van hetzelve, op den 16 daaraanvolgende en heden, gefchied zvnde, heeft deeze Kamer, zich met het daarby voorgeflagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus bsflooten:

De eerfle Kamer van het Verregenwoordigend ■Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord hebbende jaet Rapport haarer Perfoneele Commisfie, op den 19 Maart 1.1. benoemd, om der Vergaderipg te dienen van confideratiën en advis, of het befluit, ingevolge Hhh 3 van

Sluiten