Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

6 JUNY 1799.

gedagten zyn gegaan, en hy vervolgends dat Lintje hebbe gemist.

Hier uit blykt volkomen, dat beide de Requestranten hunne misdaaden aan deeze Vergadering Jn een verkeerd, dagligt hebben voorgefteld, dan daar het Hof zulks meer aan den fteller der Requesten, dan aan eenig kwaad opzet by de Geconfinecrdeus toefchryft, vermeent hetzelve dien onvermindert favorabel op hun gedaan verzoek te moeten advifeeren, naardien de misdaaden der Geconftneerdens, welke reeds het grootfte gedeelte van de hun opgelegde ftraf hebben ondergaan, derzelver oorfprong alleen verfchuldigd zyn aan verfchil van gevoelens over Staatkundige onderwerpen, advifeerende het Hof tevens om deeze verzoeken te accordeeren, gratis en pro Deo, uit hoofde van den Armoedigen flaat der Requestranten.

Met dit favorabel advis verëenigen zich uwe Gecommitteerdens , en dragen in dien geest voor het nemen van het navolgend Belluit:

De Eer(le Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bata;vlfchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, welke, ter voldoening aan twee Belluiten, Commisforiaal van den 24. Mey, hebben geëxamineerd de Requesten van CorneUs Verfluit ewAry van Klaveren, geconfineerd in het Tuchthuis te Leyden; verzoekende ftuiting der verdere Exëcutie van de ltraf, tot welke zy, wegens he: dragen van Oranje op den 3. April 1795,, by Vonnis van Welgeboren Mannen van Rynsburg cii Boskoop, den'2. July 1795. tegen hungepronumiëerd; mitsgaders het advis van den Hove van Juftitie over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland , op voorfchrecvcn Requesten den 22. Maart gerequireerd, en den 24. Mey ingekomen.

Overwegende, dat het der edelmoedigheid van het Vertegenwoordigend Lichaam alleszins past zoodanige dispofïtiën van gratie, tot welke de Amnestie aanleiding geeft j zonder verwyl te vergunneu, verklaard dat 'er is «nvenvylde onodzaaklykheid.

Overwegende, dat der Requestranten misdaad deszelfs eóriprong aan vcifchil van gevoelens over ftaatkundige "onder-

Sluiten