Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 JUNY 1799;

£41

derwerpen alleen verfchuldigd is, en dat dezelve reeds het grootltc gedeelte van de hun opgelegde ftraf hebben ondergaan.

En voorts nog lettende op der Requestranten armoedige toeftand.

Befluit: aan CorneUs Per/luis en Ary van Kinveren, Geconfineerden in het Tuchthuis te Leyden, te verleenen remisfie van de ftraf, tot welke zy by Vonnis van Welgeboren Mannen van Rhynsburg en Boskoop, gepronuntiëerd den 2. July 1795., zyn verwezen, voor zoo verre dezelve aan hun nog niet geheel is ter executie gelegd, en zulks alles gratis en pro Deo.

En zal dit Befluit worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om daar aan de executie te geven.

Zullende hetzelve mede overëenkoraftig den 60. Articul ' der Staatsregeling, worden gezonden aan de Tweede Kamer ter bekrachtiging, met en benevens de ingediende Requesten en ingekomeu Advifen van den Hove van Juftitie.

Alles echter met onderwerping aan het beter oordeel deezer Vergadering.

(Geteekend) J. H. APPELIUS.

M. C. van HALL. Jb. van HAEFTEN. D. WERNER. F. van LEYDEN.

En heeft de Vergadering, betrekkeiyk de Rapporten op de voorfehreeve verzoeken van D. Prins, G. van der Helm, M. Freeks, E. Harms, H.Timmers en J. van Wleringen, Echtelieden, voor derzelver geadopteerden Zoon D.van der Reyden. H. z. F. Keiler, K. Abraas, J. Blanchee, C. Ferfluh en A. van Klaveren, om redenen daar voor door de voorfehreeve Commisfie opgegeven, verklaard, dat 'er is, onverwylde noodzaaklykheid, doch des niet te min goedgevonden en verflaan , dezelve benevens die

no-

Sluiten