Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f%& sj JUNY 1799.

fchikt tot de algemeene werkzaamheden en verkiezingen des Volks.

En gedecreteerd: 'c verzoek by voorft. Requeste gedaan , te declineeren en te wyzen van de hand.

De Burgers Repraefentanten Schluiter, en verdere, by Decreet van den 7. Juny jongstleden; Gecommitteerden , ten examen van een Extract uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer, van den 4. te vooren ; daarby aan deeze Kamer onber krachtigt terug gezonden hebbende, een .Extract uit het Register haarer Befluiten, van den 22. April deezes jaars, genomen op eene Misfive van Prafident en Raaden in den Ho/e yan Juflirie over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland; houdende, ingevolge -Decreet van den 15. Meart deezes jaars, derzelver confideratiën en advis op de Requeste van Elizabeth Heiligers, woonende te Enkhuizen, J. van Leuven-, woonende te Aikmaar , en verdere Naastbeftaanden van Jan van Leuven, thans, door een ongelukkig begaanen Manflag, crimineel gedetineerd te Enkhuizen voornoemd ; daarby verzogt hebbende , dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam mögte behagen , pm aan den voornoemden J. yan Leuven, wegens den gemelden ongelukkigenManflag,aan den Perfoon Van G. Speleyeld, begaan, te willen verleenen brieven van abolitie, in optima firma. 3 té

Hebben ter Vergadering uirgebragt het hiér ha vagend rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

••O f'4o f iv?'.'f v'i'HtC-fe&tJ'tfóH^ktV • • 'f

Ter voldoening aan UIieder befluit van den 7. Juny 1 1., zyn door uwe Medeledeuvan Rees, van Forcest ei* den fyreeker, geëxamineerd dé redenen, wélke de Tweede Kamer^

Sluiten