Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3 JUNY 1799.

953

van Abolitie, voor evengemelde L. Maas, wegens den Mandag, op den 11. September 1797. door hem aan den Perfoon van zekeren 'jan Spruit, begaan; en ten tweeden, van een nader Request vau evengemelde Maria Elifabeth Keiler en Johannes Blaas, daarby ingezonden hebbende eene zeer arr. ple Memorie van Suggestie, ltrekkende ten bctooge van des Gedecineerdens gefustineerde krahkzin* nigheid;

Hebben ter Vergadering gedaan het navolgend Voorftel:

BURGERS REPRESENTANTEN!

By Befluit Commisforiaal van den 31. Mey deezes' jaars, hebben uwe Medeleden de Burgers Appelius, Steyn Parvé, van Leyden en Doelman, ten (ine van confideratiën en advis, in hunne handen gefield gezien, vooreerst: een Request van Maria Elifabeth Keiler, Huisvrouw en Johaunes Maas, Zoon van Lodewyk Maas, ge> detineerde onder het Raadhuis der Stad Rotterdam; verzoekende Brieven van Abolitie voor evengemelde Lodewyk Maas, wegens den Mandag op den it. September 1797, door hem aan den Perfoon van zekeren Jan Spruit begaan , en zulks uit hoofde van de verregaande ongcfteldheid van geest, in welke hy zich tyde van den begaaneu Manflag bevond, immers en iu allengevalle zoodanig ander middel van gratie als het Vertegenwoordigend Lichaam met de belangen van de Maatfchappy zal vermeènen overëentekomen, mitsgaders het op voorfchreeven Requeste den 29. Maart gerequireerd, en den 31. Mey ingekomen advis van den Hove va.i Justitie over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland ; en ten tweeden: een nader Recpiest van evengemelde Maria Elifabeth Keiler en Johannes Maas ter Vergadering ingediend, daarby inzendende eene zeer ample Memorie vau Suggestie met veele Bylagen, reeds aan Schepenen van Rotterdam en vervolgens, by den Hove van Justitie ingediend, en ftrefci Qo'o 5 keiiifi

Sluiten