is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»3» 4 J Ü L Y y 1799.

Vooreerst: Van eene ïViisfive van het UitVoerena Bewind, relatif het verzoek van den Raad der Stad Zierikzee, om een fubfidie van ƒ 400 's jaars, tot onderhoud der Zeebaaken.

Ten tweeden i Van eene Misfive van hetzelve Be. wind, relatif het verzoek van J. A. Remy, om oncllag als Schepen der Stad Rotterdam.

Ten derden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van Klaas Noordink, gewezen Monfter-Rolfchryver, van een Compagnie Stads Soldaaten, om betaaling van het aan hem toegelegd achterftallig Gagement, als meede, dat hy hetzelve by voortduuring mogt blyven genieten.

Ten vierden'. Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van D. Vink, cum fuis. Pachters van den Impost op hec Gemaal, over hec voormaalig Qjarcier Nymegen, om fcbaedevergoeding, wegens hec geen zy in derzelver voorfz. qualiteic geleden hebben.

Ten vyfden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van Dykgraaf en Gezwoarens van den Polder de vier Bannen van Duyveland, om in ftaat gefield ce worden, ten eindt zekere fchuld van £ 1050 Pond, Vlaams, aan den Pennirigmeesier van voorfchreeven Polder te kunnen aanzuiveren.

Ten zesden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van P. J. Kluit en H. P.

üey-