Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *8 )

. f 74. Hoe te exfecuteeren.

S 75- Eed van de Vrederechters en Byzitters.

% 76. Eea voor den Klerk en Bede.

Art. 74.

De Exfecutie voor dezelve kosten gefchiedt, op gelyke wyze, als voor den inhoud van het Hoofd-gcfchil, in het vonnis beflist. Art. 7$

De Vrederechters en Bvzitters leggen by hunne aanftelling, in handen van den Voorzitter van het Gemeente- Beftuur op zoodaanige wyze, als met hunne Godsdienftige gevoelens overéénkomt, den volgenden Eed af:

„ Ik beloove en zweefe, dat ik den '„ Post van Vrederechter, (of Byzitter) „ ter goeder trouwe, met alle vlyt en „ naarltigheid, zal waarnemen.

„ Dat ik my, in het recht fpreken , „ zal gedragen met alle opregtheid, eer„ lykhcid en onzydigheid, zonder daar„ in aan de partyën toetcdragen eenige „ gunst of ongunst, en zonder my daar „ van te laaten aftrekken, door eenige ■ „ beweegredenen hoegenaamd.

„ Dat ik door my zèlven, of door „ myne Huisvrouw of Kinderen , geene „ giften , gaaven of gefchenken zal ont„ vangen of genieten, of my doen toe„ zeggen , van zoodaanige Perfoonen , „ welke met eikanderen in verfchil zyn, „ het welk voor my is hangende, of't „ welk ik vermoede dat ter myner ken„ nis gebragt zal worden.

„ Dat ik eindelyk, zoo veel in myis, „ getrouwelyk zal in acht nemen en naar-. „ komen dc Inftructie en Manier van „ Procedeeren, voor de Vrederechters „ en derzelver Byzitters, reeds gemaakt •„ of nader te maaken."

Art. 76,

De Klerk cn Bode zullen by hunne aanftelling, elk respectivelyk in handen van den Vrederechter, op zoodaanige wyze, als met • •', bun*

Sluiten