is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a48, 6 AUGUSTUS 1709.

Boedel van wykn Carnelis Ploos van Amflel, Jacob . Comeliszoon , ce kunnen bepaalen, uic hoofde dac de verkoop van gemelde Cabinec van Teekeningen, Prenten, Sch'ilderyen en Preciofa, door hec nog niec in volkomen gereedheid brengen en opmaken van de Catalogus, aï nog geen voortgang heefc kunnen hebben. -

B. fluit: dat Mr. H. Calkoen, A. Boddens en Mr. ÏV. C. Dekkers, in qualiteit als aangeftelde en geasfumeerde Executeuren van den Testamente van wylen , Cornelis Ploos van_ Amflel, Jacob Conieliszoon , zal woideu verleend een uicflel van betaaling op de Bezittingen, als volgens. Publicatie van 30. November 1798 van dien Boedel aan den Lande zal a.mpeteeren, en wel tot ultimo Oclober of Iaatften Termyn, by voorfchreeve Publicatie voorgefchreeven, en dat de Supplianten in derzelver qualiteic, inmiddels worden verklaard voor diligent, en zal hiervan worden verleend Decreet in fórma.

. En zal hiervan by Extract worden kennis gegeven aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, als mede aan de Generaiiteics Rekenkamer, tot'informatie.

En zal dit Befluit, met en benevens dit Rapport en Requeste, in originali, wfièyolge het 60. Articul der Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter bekrachtiging worden gezonden.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van de Burgers Reprsfentanten Daendels, en verdere by Decreet van 11. Juiy laatstleden, Gecommitteerden ten examen eener Misfive van hec Uitvoerend Bewind der Baiaaffche Republiek , gefchreeven alhier cn 5. daar te vooren, fub N°. 188. daarby verzogt hebbende de approbatie en ratificatie van zeker 1 even-