is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»5o 6 AUGUSTUS 1799.

zinge, als tot Meubelen voor dezelve vereischt wordende.

Overwegende, dat het Departementaal Beftuur van Texel , de ongefcniktheid van het tegenswoordige door hetzelve geoccupeerd wordende Locaal affchetzerode , dat 'er met geen mogelykheid zoodanige Perfoonen in kunnen worden opgewagc, als zich tot het afleggen van Eed of tot eenig ander oogmerk voor deszelfs Vergadering moeten listeeren.

Overwegende, dat 'er geene Vertrekken hoegenaamd in' worden gevonden dienstig tot het byeenkomen van perfoneele Commisfiën, zonder welke zy eenig locaal zouden behooren aamefehaffen.

- Overwegende, vooral, dat het geene genoegzasme plaats opieverd, -zoo voor de bezigheden ter Secretarie als voor de berging der Chartres, Registers en befchciden.

Overwegende, dat uit alle welke inconveniënten verwarringen cn belemmeringen, zoo voor de gemeem zaak als voor vecie byzondere en particulieren te duel;ten zyn.

Overwegende, dat het belang van het Land en de biTlykheid vorderd, dat het Departementaal Beftuur van 1 exel, van een bekwaam en gevorgelyk locaal worde voorzien; en penetroerende, w.lk 'er in gelegen is ten voormelde einde, het bewuste geprojecteerde en eventuéel gefloten Koop-Contract te approbeeren cn te ratificetxen, om uit hoofde daarvan, den overdragt der gemelde Huizinge aan het Gemeene Land te doen plaats hebben.

Overwegende, dat van de Stad Alkmaar, waar het Departen entaa-l Beftuur van Texel vergaderd, (als "er geen gefchiktei plaats voorhanden is) het niet te vergen is, dat die alleen deeze onkosten zoude betaalen, waaróm dc biïlykheid vorderd, dat de gemelde

Koop-