Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï$ AUGUSTUS 1799.

Executeurs, het gewenscht fuccès niet hebben kunnen erlangen,

Befluit-, in de redenen van weigering der Tweede Kamer te berusten.

Voorts overwegende, dat de om Handigheden waarin de Requestrant zich bevind, genoegzame redenen opleveren , om aan denzelven het verzogte uitllel van betaling toe te (laan. uinfcV xiïüiki'.* ri6J"inöblasl*

Overwegende, dat, offchoon het termyn van zes maanden, te rekenen van den aag af dat het Request is genre» fenteera , wei is geëxpireerd, niettemin het tweede verziek, om, hangende de deliberatiën over het verzogte uitllel, te worden gehouden voor diligent, by Ülicder Be(luir van den tsïl December laatstleden , is geaccordeerd , én ook door de Tweede Kamer bekrachtigd.

Overwegende dus, dat de Requestrant, op grond hier van, met de betaling van het verfchuldigde fournisfement, hangende de deliberatiën van het Wetgevend Lichaam, met alle veiligheid heeft kunnen fupercedeeren, doch daar toe als nu in (laat dient gelleld te worden.

Befluit; Dat het Uitvoerend Bewind zal worden aangefebreeven, om de noodige order te (lellen, dat door "de Requesrrant, binnen agt' dagen na dat dit Befluit door de Tweede Kamer zal zyn bekrachtigd, aan zyne verplichtinge terbe'alinge van het verfchuldigde fournisfement worde foWalapf*1 ,a*".JSÖ' * •'3*io3gHtr*^Ti»' *m'-*m ••« , v<<<\

En zal Extract van dit Befluit gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek; alsmede aan de Commisfatisfen der Nationale Rekening, refpeétivelyk tot informatie en naricht.

Zullende voorts dit Befluit, ingevolge het 60. Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging aan de Tweede Kamer worden gezonden, met het in deezen uitgebragt Rapport, tn de verdere flttkken daartoe behoorende, in originali.

Onderwerpende nogthans dit geadvifeerde enz,

(Geteekend) E. A, DAENDELS

Gt. SCHiMMELPENNINCK, Gt.zook, PACOSTA ATHIAS, L. KNiPHORSÏ, • jT LEWE j/ONDORF,

En

Sluiten