Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3S io SEPTEMBER Ï799.

de Burgers Repraïfentanten van Foreest en verdere Gecommitteerden, betrekkelyk de door het Uitvoerend Bewind gedaane aangaave, nopens het aantal en de gefteldheid der Beleenbanken in de onderfcheidene Plaatfen der voormalige Gewesten.

Is goedgevonden en verlhan , de derds Leezing Van alle de voorfz. Stukken te bepaalen, op aanftaanden Maandag den 16 September.

Zynde wyders de Vergadering geadjourneerd, toe Woensdag, 'den n Sept. 1799, des morgens ten half elf uuren.

Sluiten