Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iB SEPTEMBER 1799. £Pi

five van het Uitvoer-end -Be-wind-dat 8ataaffché-Re* publiek, gefchreeven alhier den 3<5Aug. 1.1,-, ..fob.No, a3o,en den 6 Sept, daaraanvolgende ter Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van en ter voidoeDtn» aan het Decreet van den % July j!., .deszei fs tmïï* deratiën en advis, öp eene tVJistïve van Coiumisfuis. fen tot de Adminiltratie der Fmantien in het voor nalig Gewest Stad en Lande, gefchreeven te Groningen den 29 Juny bevoorens, daarby met derzelver appui ter dispofme van het Vertegenwoordigend Lichaam, overgelegd hebbende de Requeste van gezamenrlyke Geneverftokers in het bovengemeld Gewest, en voords verzogc, dat aan hun Supplianten, na gelang van hunne zeer fchadelykeomftandighedenin gemelde Kequeste opgegeven, eenig remis mogte worden verleend.

En de tweed* en derde leezing van voorfë. .Vlisóva op den 11 deezer en heden gefenied zynde,' is gedsl creteerd, dezelve, benevens die van Commisfarisfen voornoemd, en de meergemelde Requeste en'Byla.ven in originali, te Hellen in handen van de BnrgersReprslentanten Huber, Lewe en van Foreest, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

By refumtie gedelibereerd zynde over de Reques-e van Pieter Vreeds junior, woonende te Leyden, oud ruim 24 jaaren, den 6 September jongstleeden alhier ter Vergadering voor de eer(le maal geleezen, daar by verzogt hebbende Brieven van venla atatis.

En de tweede en derde leezing van voorfzi Requeste, op.den n-deezer en rieden geleldeJ zyn* de, heeft deeze Kamer bejlooten, het verzoek, by voorfchreeve Requeste gedaan, mids deezen te acCöröeeren, en dien volgende, ten behoeve van voorn,

öur-

Sluiten