is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a8 ö7 SEPTEMBER 1790.

en aan den Bode/ 600-:-: 's jaarsi En indien de Veraadering zich met deezen Voordracht konde vereenigen, dan zouden uwe Gecommi teerden de vryheid neemen , alles -reiner met onderwerping aan Ul, beter oordeel, aan Ul. voor te dragen, het navolgend Concept-Befluit:

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafichen Volks, genoord hebbende het Rapport van eene perfoneele Commislie, in welkers handen by befluit van 27 Augustus 1.1., ten fine van confiderarien en advis, was geftel.i eene Ajisfive van het Uitvoerend Beuindóei Bataaftche Republiek, gefcireeven alhier, den 22 de;zelve maatiu, fub No. 171 ; daarby voordragende een Staat van Organifatie, van het Bureau, welk zal worden daargefteld, wegens de aanftaande Converfie der onderfcheiden Obligatien in Nationaale Schuldbrieven, ingevolge Publicatie van 25 July 1.1 , verzoekende verder, dat bet Vertegenwoordigend Lcnaam deswegens eene fpoedige dispoütie gelieve te neemen.

En overweegende, dat het belang der Ingezetenen alleszins vordert, dat de migelykheid, welke in ce waarde der Ivationaal verklaarde Schulden beftaat, niet langer hbve voortduuren, en dus met de Converfie niet te fpoedig kan worden aangevangen, verklaard, dat 'er ten deezen beftaat, oxverwy.'de ntodzaakhk'aeid.

Voords overweegende, dat aan die Perfoonen, welke met hef werk der Converfie zullen wordan belast, ook daar voor (behoudens alle mooglyke menagement voor den Lande) een behoorlyk falaris worde geaccordeerd.

Befluit'.

Dat aan den Chef de Bureau, ter verwisfeling der onderl'cheide Obligatien , in Narionaale Schuldbrieven, ingevolge Publicatie, van den 25 July I.I.. zal worden geaccordeerd, eene fomma van dris dmzendGuldens, aan drie eerfte Commifen , ieder twee dtuzend, aan drie tweede Commifen, ieder veertien honderd Guldens, aan zes Klerken, ieder agt honderd Guldens, cn aan den Bode zes honderd Guldens 's jaats.

Eu