is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%> S7 SEPTEMBER 1799,

tementen voor de Geè'mployeerdens der refpeétive Bureaux, zo van hec Bewind als van de refpe&iv» Agencfchappen, worden voldaan.

Hebben ter Vergadering uitgebragt hec hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

By Befluit, van den ia deezer, wierden uwe Medeleden, de Burgers Daendels, Ris, Schimmelpenninck. Dacosta Athias, Kniphorst, lewe en Ondorp, gecommitteerd , om, met de Burgers Reprafentanten Couperus en verdere gecommitteerd geweest zynde, tot het concipiëeren eener Inftructie voor den Agent van Nationaale OEconomie, te examineeren eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 7 te vooren; daar by overles-rende den voet van Organifatie van het Bureau van denAgent yan Nationaale OEconomie; als mede verzoekende auto. rifatie, om by dc expiratie van het loopend quartaal zullende zyn den laatften van deeze loopende Maand' order te ftellen, dat de Traktementen voor de Geëmployeerden der refpedive Bureaux, zo van het Bewind als van de ondericheidene Agentfchappen, worden voldaan, en der Vergadering daaromtrent te dienen van confideratien en advis.

Uwe Gecomnrtteerden over het eerfte gedeelte van deeze Misfive, by hun generaal Rapport over de Organifatie der Bureaux van de refpective Agentfchappen, Ul. nader zullende avivifeeren, neemen thans de vryheid , Ul. hunne confideratien nopens het Jaa fte gedeelte van dezelve voor te draagen, en dien aangaande te doen opmerken, dat ha voor uwe Commisfie ondoenlyk is, om binnen eenen korten tyd aan den wil van deeze Vergadering, om dit Rapport uit te brengen, te kunnen voldoen, vermits uwe Commisfie eensdeels de opgave der Leges, welke by de onderfchüide Bureaux worden geheeven, \n\ Het Uitroerend Bewind ie gemoet ziet;

by