Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï october 1799. 15

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 31. July jongst'eden , adresfeerde zich by Requeste ter deezer Vergadering Albntus van O/st en Pierre JeandesFontaines, in qual'teit als Executeuren van denTestarmnte van wylen Egidius de Witt; daarbv verzoekende, dat van den Boedel van voornoemden de Witt, het te weinig betaalde in den eerden termyn der V< orbetaaltng van de Bezittingen, ingevolge Publicatie van den 30.November 1798, ad 4. per Cent gearresteerd, in de tweede en derde termynen te mogen redresleeren, zonder te vallen in de poanaliteiten by de Wet bepaald, en wel vermits bovengemelden de Witt zedert drie a vier jaaren van tyd tot tyd met zwaare attaques van beroertens is overvallen geweest, zoodanig, dat hy door dezelve in het afgeloopen jaar 1798 , en voornaamentlyk 5. a 6. Maanden voor deszelfs overlyden, dat op den 8. January laatstleden is voorgevallen, geheel is verlamt en het vermogen van te fpreeken of fchryven heeft verlooren, waar door hy dus noch op zyne eigene zaaken, noch op die hem aisMakelaar waren aanbetrouwd, de vereischte orde niet heeft kunnen ftellen.

Dit Request wierdt ten zelfden dage by Uiieder Befluit gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om bericht, confideratiën en advis, waar aan dan ook by Misfive van 23. Augustus laatstleden door hetzelve Bewind is voldaan, en met welk advis deeze Vergadering zich op den 29. daaraanvolgende conformeerendc- het verzoek der Requestranten, heeft gedeclineerd en gewezen van de hand, en zulks op de gronden in de bovengemelde Misfive van_ het Uitvoerend Bewind vervat, en hier op in fubftantic neder komende, dat,wanneer de pofitiven ten Requeste nedergefteld, der waarheid conform zyn, de Boedel van wylen voornoemden de Witt nimmer kan befchouwd worden te vallen in de termen der poenale Wet, die alleen tegen moedwillige nalaatigheid of onachtzaam verzuim, maar geenzins tegen vol 11 rekt onvermogen werkt; doch dat tevens dit nader bv het te doene onderzoek uit haaren aart en natuur gefebikt is, en wanneer al eens dc Requestranten qq. zich over de uitfpraak van die Commisfie mogten bezwaard oordeelen, zy zich altyd b 5 daar

Sluiten