is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii OCTOBER 1799.

395

hunner Ouders, by- de gequalificeerde Wervers hebben laaten engageeren, komen te reclameeren, en of de bepaaling van den ouderdom der te engageeren Perfoonen in Militairen dienst, van 16 tot 45 jaaren door den Agent van Oorlog gemaakt, iets meer in zich bevat, dan alleen een rigtfnoer voor de gequalificeerde Wervers, en verder zoo als by die Misfive en in de Notulen van den gezegden 8. Augustus breeder ftaat vermeld.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport,

I r^/'ï-nrfioH-~>b nea;satn9ohi(w'-joj .jnarl ioof/r?.•: (biat Inferno.*)

En heeft de Vergadering om redenen daar voor, door de voorfchreeve Commisfie opgegeven, verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid.

Doch des niettemin goedgevonden en verftaan, het voorfchreeve Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribueeren, en op aanftaande Woensdag den 16. October aan de orde van den dag te ftellen. (Zonder refumtie~)

De Burgers Reprsfentanten Huher, en verdere, by Decreet van den 27. September laatstleden Gecommitteerden , ten examen eener Misfive van Praifident en Raaden in den Hove van Justitie over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 8. July deezes jaars, derzelver confideratiën en advis op de Requeste van J. Wulven, D. Hoogland, J. Berkhof en J. van Boeyen, zynde de eerste Suppliant volle Neef, de tvvee volgende Supplianten Voogden, en

de

(*) Zie de Bylaage.

Bb 2