Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 OCTOBER 1799*

.Hebben ter Vergadering uitgebragt, bet hier MVolgend Rapport :

BURGERS REPRESENTANTEN!

Ter voldoening aan Ulieder Befluit van 13. AugustuS laatstleden, de Burgers Daendels, Ris, Schimmelpennick^ Dacosta Athias, Kniphorst, Lewe en Öndorp , UlieHed zullende dienen van confideratiën en advis, oji eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 8. te vooren \ daarby , om geallegueerde redenen , proponeerende, ont de Som van / 32,000 - voor Subfidie aan den Hove var: de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland, by de Som der begrooting voor deeze lopende Jaare geaccordeerd , met nog ƒ 16,000 - te fuppleeren, nemen de vrvheid Ulieden, kortheidshalven, op de gronden, hieroiP der nader gedetailleerd, te proponeeren, om in deezen té öemen het navolgend Befluit:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Liëhaanï des Bataaffchen Volks, ingevolge Befluit van den 13. Augustus jongstleden, gehoord hebbende de confideratiën ed , advis van haare Perfoneele Commisfie, op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 8. te vooren; daarby ter kennisfe van deeze Vergadering brengende , dat de Agent van Finantien het Bewind had geïnformeerd ; dat de Som van ƒ sa,ooo - voor Subfidie aan den Hove over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland, by de 13. Som öp de Algemeene Begrooting der Slaatsbèhoeftens voorde Bataaffche Republiek, over dit Jaar 1795* toegeltaan, reeds geheel was geabforbeert, zoodanig, dal de Rentmeester der Exploiéten van gemelde Hove verplicht was geweest* de Ordonnantie van den Cipier var?, de Voorpootte van den 1. January tot ultimo juny deezes Jaars, gröot ƒ7,535 6 by gebrek van genoeg zaame Penningen, maar gedeeltelyk eri wel met eene Sorrima van f 5,oöö - te voldoen; dat, offchoori maar eed Subfidie van f 32,000 - was gevraagd en geaccordeerd j ÉM Bfefs

Sluiten