Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i OCTOBER 1799.

Jcen, wéke hy by het prsefenteeren van zyn Requést, om continuatie van Penlioen, heeft gevoegd gehad, en daar mede vermeend ten vollen te hebben voldaan ma hst !>ecreet der Conftituëerende Vergadering van éen^a. February i/yB., al nog op dezelve te mogen borden gebragt;.: < »*«*A sK&^hTI £fa tise fasb En gedecreteerd: voorfz. Requeste en Bylage, in eriginali, te ftellen in handen van de Commisfh tot het Wérk der Penfioenett; in een Committé generaal benoemd, om daaromtrent der Vergadering te dienen TO»;cawfide»iïën'Bn ,ad#is.£ fiab "bv jasiae-q yd «

De Commisfie tot Onderzoek der Requesten om uitvoer van Specie voor gekogte Graanen, gunftig gerapporteerd hebbende nopens het op heden in haare handen gefield Request van Simon RynbendeehComp. Kooplieden te Schiedam; daarby, verzoekende permisfie, om, ter betaaling van honderd Lasten Rogge, en honderd Lasten Garst, tien duizend Ryksdaaiders naar Riga; als mede: tot betaaling van gelyke honderd Lasren Roggeen honderd Lasten Garst, insgelyks tien duizend Ryksdaaiders naar Lïban te verzenTlÜ&RlwaS V>v^T3WiV0 Ittttort&to^i&J Ww>ti.

En in aanmerking genomen zynde, dat, en het belang van den Koophandel van dit Gemeenebest, in her algemeen, en dat der Ingezetenen van hetzelve in het byzonder, vordert, dat 'er op verzoeken van dien aart, gelyk dat voor handen, hoe eerder zoo beter, befchikt worde , heeft deeze Kamer verklaafd:»Ötit 'er is, onverwylde noodzaaklykheid»- '". J9fJ aÊV 1fJU"

En wyders over het verzoek zelve gedelibereerd zynde, heeft deeze Katrer, overëenkomllig her Pr». advis haarer C< mmisfie, het meergemeld verzoek ntófS «eezen t< e^ellaan , onder de geweone midfen en bepl&ÏMgétf ^ rU* ' ! a,*iqe'^ isginü nsfe

Sluiten