Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ji OCTOBER 1799. 913

■ Zullende Extract deezes met de vóorfz. Requeste, in originali, aan het Uity oer end Bewind worden gebonden , tot deszeJijfcifdforoHttiSeg utm-w sharn iszb o%)

». En zal, overeenkomftig het 60. Art, der Staatsregeling, dit Befluit ter bekrachtiging worden gezonden , aan de Tweede Kamer, met en benevens de Requeste, inoriginali. iltjoov : bisamajSb^. n.3 , *o\ ïiVu'^woO ah n£v nabncd m ns-Itafl eo /xWviigvta ( „ Hier zoude eigentlyk moeten volgen het Rapport M van de Burger Repraefentant Wildrik, en verdere, „ by Decreet van den 5.. Aug. 11., Gecommkteer„ den, ten examen eener Misfive van het Uitv Be„ wind; advifeereude op de Requeste van A. Lam„ me; doch wordt hetzelve Rapport alhier overgeflar „ gqn, uit hoofde hetzelve abufivelyk gepiaatst is in

„ de Notulen van 1. Nov. 1799., en wei op Pag. 2 a.*

De Burger Reprajfemant van der Mey van der Linden^efr veideic-, by Decreet vanden 17 Augustus en 23. October J708., 5. February en a8.Maart laatstleden, Gecommitteerden, ten examen van vier Mi?>fives,van het. geweezen Intermediair Uitvoerend Bewind en Conflitutioneel Uitvoerend Bewind der Bataeffcke, Republiek* pan den 14. Augustus en 16. October 1798., 31. January en 18; Maart laatsteden, allen geadvifeerd. hebbende, op onderfcheidene ,Adiesfen van het> Intermediair- Gemeente Befiuur der Stad Wyk b,y Duurfiede, betreklyk gedreigde Exëoi* tienen gedaane Arresten, door het AdminiftratiefBeftuur van het voornaaalig,Gewest Utreeht., «ter beksjrögvsn zekeeeiaan ide Kasfe van het gemelde voornaaaüg* Ge,vest verfchuldigde Penningen;,,uit hoofde van de Refobarie. van 4$ gewezen Ssaatea vw-Utrcc/is^ *ajn den, 29. April ^o>,,; rn, hebheji,(by monde van den Burger Repradenta .t van Haeften, tér,;Vergade<Wtg uitgebragt het hier navolgend Rapport:

Sluiten