Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 NOVEMBER 1790,

44J

hem Requestrant te vorderen, dan het geen hy volgends zyn inkomen verfchuldigd was, en dat hangende de deliberatien hier over , aan hem Requestrant mogte worden verleend Surcheance vao betaaling.

En de tweede en derde leezing van voorfz. Misfive, op den 11 deezer en heden, gefchied zynde, heeft de Vergadering, conform het advis, beflooten, het Uitvoerend Eewind by deezen te authorffeeren, ten einde de nodige ordres te Rellen, dat de voorn. Requestrant ter zaake voorfz. worde aangeflagen, op eene fomma van een honderd en dertig gulden 'sjaars, over den tyd, geduurende welke hy den post van Penningmeester van het Hoogheemraadfchap van Delfland heeft waargenomen, en het Tractement van ƒ 1300, volgens het 16 Art. van deszelfs Inftructie, genoten.

En zal extract deezes, met by voeging van de voorfchreeve Requeste in originali, worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend Bewind, en gelyk ext-act aan de Commisfarisfen tot de Nationale Rekeningen, refpectivelyk tot derzelver informatie en naricht.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Art. der Staatstregeline, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens de voorfchreeve Misfive en Requeste, in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het rapport van de Burgers Reprajfentanten van der Mey van der Linden, en verdere, by Decreet van den 14 October laatstleden, Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van 9 te vooren, fub

Sluiten