Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 i4 NOVEMBER 1799.

Het appel nominal wederom geinftitueerd zynde, over het,op gisteren, in advis gehouden Rapport van de Burgers Reprelentanten Pertat, en verdere, by Decreet van den 22 Aug. 1.1.,Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 10 te vooren , fub. N* 73 daarby , ter voldoeninge aan het Decreet van den 17 Mey deezes Jaars, geadvifeerd hebbende op de Requeste van W. Korthals, en anderen, allen verzogt hebbende continuatie van het Penfioen, aan hem toegelegd, els gewezen Bediendens van het vernietigd Stapelrecht te Dordrecht

« Is, met rejectie van hetzelve Rapport, goedgevonden en verftaan, de bovengemelde Commisfie by deezen te verzoeken, om derzelver uitgebragc Rapport wederom terug te willen nemen, ten einde nopens voorfz. zaak der Vergadering nader te dienen van confideratiën en advis.

En zal Extract deeezes worien gezonden aan den Burger Reprefentant Pertat, als eerstbenoemden in de voorfz. Commisfie, tot informatie , met by voeging van het voorfz. Rapport, en de daartoe betreklyk zynde Misfive en Requeste, alles in originali

Aan de Orde van den dag zynde de tweede lee» zing der navolgende ftukken als:

Voor eerst: Van eene Misfive van het Uitroerend Bewind, relatif het verzoek van Regina van Harneveld Weduwe van Martims Bekker, in leeven Oppermeefter op 'sLands Huik van Oorlog genaamd de Dwingtr, om betaling van het aan wylen haaren Man competeerend Tractenaent.

Ten

Sluiten