is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip NOVEMBER 17*9.

5*9

om hier aan de noodige executie te gaven; als mede gelyk extract aan Commisfarisfen tot de Na. tionale Rekeningen, tot informatie.

Zullende dït befluit, overeenkomftig het Co Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens het in deezen uitsebragt rapport, de voorfchreve Misfive van het Uitvoerend' Bewind, en de Bylagen, alles in originali

De deliberarien gecontinueerd zynde, over het op den 8 deezer, in advis gehouden rapport van de Burgers ReprEefentanten Sinkcl, en verdere Gecommitteerden , by Decreet van den 9 January laatstleden, verzogt zynde, der Vergadering te dienen van confideratiën en advis, op een alstoen geoaan voordel, door den Burger Rep'rasfentanc Re'nders; daarbv voorgedragen hebbende een middel, hetwelk, naar zyn gevoelen, het eenigfte zoude zyn, om de geduchte Veepest, niet alleen in haaren loop te fluiten, maar, onder den Godde-; lyken Zegen, van den Aardbodem te verdelgen.

Is goedgevonden en verftaan, het rapport alnog te houden in advis, tot aanmaanden Maandag den 25 November.

Aan de Orde van den dag zynde 4 de tweede leezing der navolgende ftukken, als:

Vooreerst, van eene Misfive van het Uityoe. rend Bewind , relatif het verzoek van het intermediair adminiftratif Beftuur der Stad en Lande van Buu ren , om zekere Capitalen, ten

las-