Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a DECEMBER 1700;

of by het welk zy behooren, in verzekerde bewa„ ring worden genomen, en tegen hun, het zy by

confesfie of convictie worden geprocedeerd en ge„ vonnisd by den Raad van Discipline, ter aanmaning „ van den Auditeur , op den voet en volgens de Wet

bepaald, by het Crimineel Wetboek en Reglement „ van Krygstucht voor de Militie van den Staat, den

26. Jüny gepubliceerd.

,, Tenvyfden: niet vindelyk zynde, zullende fchul„ digen worden ingedaagd, en op de laatfce dagvaar„ ding niet comparerende , als Emigranten worden „ befchouwd, en tegen hun, als zoodanig door den

Auditeur worden geconcludeerd tot een bannisfe„ ment buiten dc Bataaffche Republiek, hun leeven.

lang geduurende. Zullende de Raad van Discipline, ,, in beide gevallen, deszelfs Vonnis zenden ter appro-

batie van het Gerechtshof of Collegie, bepaald by „ 18, Articul van het VI. Hoofdftuk van het Rcgle„ ment van Discipline voor de 'Bataaffche Burger-

macht, den 10. Augustus gepubliceerd, met dien

verftandc, dat de Vonnisfen, zoo veel de Ingezc„ tenen der voormaaiige Gewesten Overysfel en Dren-

the betreft, tot dat alle Departementale Gerechtsho„ ven zullen zyn in werking gebragt, ter approbatie „ zullen worden verzonden aan het reeds georgani„ feerd Departementaal Gerechtshof van den Ouden

Ysfel. En zullen alle Vonnisfen, geflagen tegen zo„ danige Burgers, welke, ingevolge deezen Articul, „ als Emigranten worden befchouwd, Copielykwor.,, den gezonden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde

de Gecondemneerden op de Lyst der Emigranten ce „ doen plaatsfen. en tegen hun, voor zoo verre zy

in handen der Justitie mogten geraken, overeenkom„ mg de Proclamatie van den 23.. Augustus deezes „ Jaars te doen procedeeren.

„ Ten zesden.- in alle gevallen, in welke, volgens „ het Reglement op de Gewapende Burgermacht van „ den 7. Me 7 deezes Jaars, dezelve onder dc Militai„ re Krygstucht moge vallen, zullen zich de Raaden %* van Discipline, zoo in nét fententiëeren als in de B g wy-

Sluiten