is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ir DECEMBER i799. S40

En overweegende, dat het van het uiterfte belanovoor de Ingezetenen van verfcheide Diftrictenis, dal ten fpoedigften met het herftellen van dit paalwerk word begonnen, ten einde daar door voor te komen, dat, door zwaare ftormen, deeze Zeewering nietworde verwoest, en deeze Ingezetenen alzoo aan derzelver totaale -ruine blootgefteld, verklaard, dat er in deezen beftaat onverwylde noodzaaklykheid.

Voorts overweegende, dat ten vollen zynde eeblceir.cn, dat deeze werken ten minften, zedert den Jaare 1739 uit de Casfe van het Voormalig Gewest Gverysfel zyn onderhouden, en gerepareerd geworden, het Uitvoerend Bewind behoord te worden in ftaat gefteld, om dezelze althands mede in behoorlyke orde te doen herftellen, om alle te vreezeneonheilen voor dc Ingezetenen, en den Lande daar door m tyds voor te komen. Befluit.

Het Uitvoerend Bewind te authorifeeren, om tot herftellen van het paal en verdere werken aan de Voorst ty Vollenhoven m het Departement den Ouden Ysfel te mogen disponeeren, over eene fomme van zeven en dertig duizend en twee hondert Guldens, te nemen uit de post voor onvoorziene rampen, onder het Canittel van den Waterftaat, op de begrotingder Algemeene Staat behoeftensyvoor het volgend jaar 1800, te accordeeren.

Ln zal Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot deszelfs informatie en narist als mede gelyk Extract aan de Nationale Rekenkanfer', tot informatie.

Wyders dit befluit, ingevolge het 60 Articul der Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter fanctie, benevens de Misfive van het Uitvoerend Bewind met deszelfs bylagen, als mede die van den 25 Juny laatstleden; en dit Rapport in originali. Onderwerpende enz.

E. A. Daandels. W. Ris. E. Lewe. J. Ondorp.

C. Schimmelpennmck, Gz,

Y 5 En