is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M, DECEMBER i799. 6g9

. En gedecreteerd voorfz. Requeste in originaii te fteilen m handen van de Burgers Repraïfentanten van Foreest, en verdere Gecommitteerd geweest zynde, tot het concipieeren van een plan van algemeen Armen-Beftuur, om daar omtrent der Ver gadenng te dienen van confid. en advis, zonder re* fumtie.

Is geleezen de Requeste van Mr. Gerard Beelaerts van blokland, Practifeerend Advocaat alhier, daarby de vryheid nemende aan de Vero-a dering m bedenking te geven , of de ftaat van Krygsgevangenfchap, in Engeland, va. welken de ter dood gecondenseerde Capitein Lieutenant Connio, verfeert, geene alteratie in het Decreet, by het welk zyn verzoek om gratie, of mitigatie van hetzelve dood vonnis, op advis van den Hoogen-' Zee-Krygsraad alhier, is gedeclineerd en geweezen van de hand, zoude kunnen maaken , en voords op verdere gronden, in de voorfz. Requeste gedetailleerd , verzoekende, dat indien zulks eenige reflexie by de Vergadering kondemefiteeren, door een onverwyld befluit, de exe cutie van hetzelve dood vonnis, welk op den 27 deezer is bepaald, moge worden gefurcheerd,

Jin is goedgevonden en verftaan, by deezen te verjclaaren, dat het verzoek by voorfz. Requeste gedaan , geen point der deliberatien van deeze V erg. kan uitmaaken.

Is'geleezen de Requeste van Theodorus Molkenboer, woonende te Etten, daarby om geavanceerde redenen verzoekende, dat aan bemin qualiteit, als executeur van den. Tescamente van wylen Pieternel/*

Ca-