is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sr58 31 DECEMBER 1799:

3. Van hun onvermogen; om zonder onderftand té

kunnen beftaan.

4, Terwyl zy verder zouden moeten produceeren

zoodanig Declaratoir als by Publicatie van den 21. Mey laatstleden, is gerequireerd van alle zoodanige Predikanten Weduwen, als welke uit hoofde van het derde Art. der Additioneele Articulen, op de betaaling van Penfioenen vermeenen aanfpraak te moeten maken. Eindelyk is door het Uitvoerend Bewind hierby gevoegd eene Lyst, in de gedrukte Mislive en Bylagen op de Lyst Lit. BB. en CC, getrokken uit de generale Lyst AA., met *t vervolg Lit. AA *. Op de Lyst BB. worden gevonden Zoodanige Perfoonen, aan welke alsnog, als uitgéweeken Bataven eene gratificatie zoude behooren te worden geaccordeerd. Op de Lyst CC.

Zoodanige Perloonen, aan welke onderftanden zouden kunnen worden geaccordeerd, welke eenige van hun reeds uit het Fonds, door den Ontfanger Washington geadministreerd geweest, genoten hebben._

Uwe Gecommitteerden zyn eenigzins huiverig, immers voor als nog, omtrent de Requestranten in de Lyst BB. en CC. vermeld, favorabel te advifeeren. Het Uitvoerend Bwinditeld voor zeer billyke en noodzaakelykeBewyzen, die aan veele der Requesten alsnog fchynen te manqueeren. .

Het Uitvoerend Bewind fchynt nog te verfeeren inde onzekerheid, waar in de thans nog betaald wordende Penfioenen beftaan; niet dan hec voormalig Gewest Holland heeft daarvan opgave gedaan, terwy l yan de overige voormaalige Gewesten niet dan ondernandfche informatiën aan hetzelve zyn voorgekomen, doch die niet van dien aart zyn, dat als legaale Bewyzen kunnen worden befchouwd; en uwe Gecommitteerden hebben des wegens ook alle mogclykc perqiüfitien gedaSn, doch vruchteloos; terwyl met het Uitvoerend Bewind moet worden geavoueerd, dat na ecntydvcrloop van