Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U 3 JANUARY 1800.

zittingen al nog zal kunnen fourneeren, zonder de poenalitcit by dc Publicatie van den 30 November 1798, tegens de nalafigen geflatuecrd, te incurreeren , hebben de «er, ter voldoening aan dit Befluit, UI. te doen obferveeren, dat de door den Requestrant geallegueerde redenen van verfchoning, bun allezins voldoende zyn voorgekomen , om Ul. tot eene favorable dispofrtie te mogenadvifeeren; daar de Requestrant, volgens een by de Requeste ovcrgcbgd Declaratoir van deszelfs Doftor en Ciiirurcyn, van den 6 December 1.1., en door de Leden van de Municipaliteit van Dirkslancl behoorlyk geconformeerd, zcdert den 9 Augustus des vorigen Jaars door ccn beroerte is aangevallen geweest, waar door zyne herrenen een en geruimen tyd zodanig waaren verzwakt en bedweld, dat zyne zielsvermogens niet toereikende wa■ ren, om zyue bezigheden zelfs de nodigfte te kunnen verrichten, en dat evengemelde Doctor en Chirurgyn den Requestrant, tot herfielling van zyne gezondheid, die. rog niet volkomen is, alle zielswerkzaamheden ten ücrklten hadden afgeraden.

En waarom wy dan ook geene zwarigheid hebben gevoncen, om U'. te proponeeren in deezen te nemen het navolgend Befluit:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, ingevolge Befluit, van den 30 Di'-ember 1799, gehoord hebbende het Rapport eener PAfoneele Commisüe, op de Requeste van C. van der Vèlk , woonende te Ditksland; om daarby geallegueerde redenen verzo kende, dat hy Requestrant, zo in privé, als in qtKdkeitvan Adminiftrateur der Goederen van Wouarina Deugt* woonende te Brouwershaven; de Goederïn van Paulus Johanne: van der Falk, woonende te Dirksland; v;n clie van Jaantje van der Heide , woonendj: te Haa!trec,ht;m]tï,M&srs als Gelastigde van Pirtcr Deugt eu Jchanna Br'andcrhouve , Wed. J. de Man, beideu woon ende te Ha-kingen,mogen worden verklaard.als nog te kurijen fonrneeraa den //'en Termyn in de Heffing "an 4 pCt. \ an een ieders Bezitti gen, by Publicatie van 30 Nov. 1798 j-cairtsteerdi en dat daar van aan de Commisfie totOnderXj zoek

Sluiten