Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaaken te vooren aan de Jurisdictie- van den voorfcbreven, Etttoel of Lottinge behoord hebbende.

Met verdere authorifatie op liet Uitvoerend Bewind, om alle de noodige Stukken, Ohartres en Papieren , welken bet voorfchreve Hof hiertoe mocht noodig hebhen, aan hetzelve te doen uitleveren, benevens al dat geene wat verder ter voldoening aan deszelfs last mocht worden vereischt te doen efFeclueeren.

En word hetzelve Hof 'al mede gequalificeerd, om zoodanige provilioneele fchikkingen te beraaineu, dat de Adminiftratie dar Justitie zoo in "het Burgcrlyke als Lyf(traffèlyke onbelemmerde en behoorlyke voortgang gewinne.

4°. Aan het Uitvoerend Bewind overtelaaten, om metbetrekking tot het verder verzoek van den Requestrant of zoodanige nadere voorziening, als hetzelve mocht vermeenen dat door het Vertegenwoordigend Lichaam zouden behooren te worden daargefteld , eenen naderen yoordragt aan deeze Kamer te doen.

En zal Extraft van dit Decreet worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, zoo tot deszelfs informatie en naricht, als mede om daar aan de nodige executie te geeven, en om daar van ten fpoedigften de vereischte Publicatie te doen emaneeren.

En zal dit Befluit, overeenkomftig het do. Articul der Staatsregeling, ter fanciie worden gezonden, met uitzondering echter van het vierde of laatfte point, aan. de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en benevens dit Rapnort en de Stukken daartoe behoorende, a'les in originali.

Onderwerpende de Commisfie niet te min dit hun gead-. vifeerde aan UI. verlicht oordeel.

Aétum den Hage 31. December 1799.

IIERM. HENR. VITRINGA. J. J. SCHLUITER. P. 'S. SIN REL. F. van LEYDEN.

Zynde de Burger Reprsefentant Barnier (hoe wef bjr de befoignes geadlilleerd hebbende,) thans met perBiiifie abfent.

C.E;-

Sluiten