is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JANUARY 1800.

173

redenen andermaal verzoekende, dat hy al nog wegens den 4 en 5 Termyn der thans lopende Geldheffing, moge worden gehouden voor diligent, toe tyd en wylen de infolvence Boedel van Wylen zynen Broeder, G. J. 't Hooft, zal zyn gered, ofte wel Commisfarisfen tot Onderzoek naar den richtigen Opbrengst der respective Geldheffingen, waaronder hy behoort, te qualificeeren, om in deezen naar behoorlyk onderzoek zodaanig Declaratoir of Quitancie aan den Sup« plianc af te geeven, als zy confon^ den geesten letter der Publicatie, en derzelver Inftruétie zullen vermeenen te behooren, en dien ten gevolge hem Suppliant te libereeren, van de pcenaliteicen op de non voldoening geftatueerd.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Byiage, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprtefencanten Pertat, Verbeek en van der Borght, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Pieter Bapet, gepenfioneerd Capitein, ten dienste der Bataaffche Republiek, daarby, met overlegging van twee Cerrificaa. ten van zyn goed gedrag, te kennen geevende zyn vertrouwen, ais nu volkomen te hebben voldaan aan 't Decreet der Conftitueerende Vergadeiing, van den 12 February 1798, en voorts vervoekende , mee de continuatie en betaaling van zyn agterftallig Penfioen te mogen worden begunftigd.

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste en Bylagen in originali te ftellen in handen van de Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal benoemd, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

u