Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

BVLAGEN tót dé Befliiiten van ïf. jam'mry i8óo«

A.

Bursers Representanten!

, By Befluit van den 2. deezer loopende maand, heeft hei UI. behaagd, het Concept Befluit van den 24. December 1799, door den toenmaaligen Voorzitter voorgedragen, të Hellen in handen uwer Medeleden, Huber, Leemans, Jppelius, van Bennekom en JVerner, ten einde UI. daarop te dienen van cónfidëratiën en advis.

De Commisfie dit Befluit met de daarby gevoegde" Stukken, welke Gylieden had bevolen te drukken, den

daar aanvolgende ontvangen hebbende, heeft, zoo dra de bezigheden der refpective Leden zulks gedoogden, deeze Materie in ethftige overweging genomen, en, fchoörj de Extenfie van het Befluit Com'misforiaal min naamvkeurig febeen; dewyl 'er geen Concept Befluit van den 24; December laatst! meer beftaat , begrepen dat Gyl; de confideratien en het advis verlangde over de Vraag of eH in hoe verre ter bevordering van het algemem belang des Vaderlands éeklge remisfie van flraf met betrekking tot een of ander dier perfounen welker Pbnnisfen den 22 dier maand waren gefchorst, en met ndame zyn Corndis van derHoeven^ Jan Eikenbreek en P. J. de Fis [er, zoude kunnen plaats hebben"1. Weshalven de Commisfie de eer t%\ hebben UI. daar omtrent haare bedenkingen en het daar op gegrond advis te fuppediteeren; echter kortelyk; dewyl de zaak, hoe zeer gewichtig in haar zelve, door het drukken der' daar toe betrekkelyke Stukken UI. allen ten vollen kennelyk is, en dus niet omfiagtig behoeft behandeld te worden.

Eéne aanmerking zal de Commisfie vooraf laaien gaSri , naamlyk, dat uit het Befluit van 24. December, houdende de voordragt van den toenmaaligen Voorzitter, en uit dat van 2. January laatst!.ten bollen geblykt, dat de' Vergadering geene Amnestie of Gratie, ten behoeve van andere dan de voorgenoemde perioonen heeft op het oog' gehad, en dus de Commisfie alleeft gela,st haare bedenkingen nopens die drie perfoonen medetedeelen, weshal* A ved

Sluiten