is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 3

der hoge Ambtenaaren moeten worden aangefteld, zal de Raad, achtervolgens Art.243. der Aóte van Staats», geling, gehouden zyn de voordrage derzelven aan het Uitvoerend Bewind te doen, en de Inftruétien voor dezelve insgelyifs aan hetzelve Bewind ter goedkeuring yoorteftellen. 0

De Raad voldoet zoo fpoedig mogelyk aan het by ds Staatsregeling ten hunnen opzichte' vooigefvhrevene. 43.

De Raad zal binnen den kortstmogelyken tyd, gehouden zyn te voldoen aan alles wat denzei ven by de Staats, regeling is vporgelchreven. •

De hoegeen Jaagt Ambtenaaren en Bedienden in deC»loniê« en Mezttttngen en hier te Lande, aan de naarktminP hunner Inftru£tte en tot hunnen plicht te houden. 44.

De Raad zal gehouden zyn met de uiterfte oplettend heid tewaaken, en zorge te dragen , dat alle Ce of

Comptablen behoorlyke en genoegzame Borgtochten te doen fielten. 45.

Ook zal de Raad zorgen, dat door alle deszelfs Comoaole Ambtenaaren, behoorlyke en genoegzame BorgtoX iefteld! S P°Ste" dk Zy be^leed«1 vSS

Correspondentie te houden met, en belangryke her ichten te g™» «anhet Uitvoerend Bewind, cle Agenten, eJt den Raad der Afiatifche Bezittingen en Etabltsfemmten.

46.

De R.aad zal gehouden zyn van alle belangryke Bericfe-

teq