Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 FEBRUARY 1800.

is genaast, en dat hetzelve Kerkgebouw en Pastoryhuizjng zal overgaan, én ten allen tyde verblyven, onder de beheering, bezitting, en het fpeciaal onderhoud van het voornoemd RoomfchCatholyk Kerkgenootfchap ', alles op den voet, en in voegen, als by het zelfde 6. Art. is vastgefteid: en wyders onder de navolgende bepaalingen:

i°. Het Kerkgebouw en Pastoryhuis getauxeerd zynde op eene fomme van ƒ 1950- 0-0, zal het Roomfche aan het Gereformeerde Kerkgenootfchap, in de proportie van 50. tegen 5:2 Zielen, gehouden zyn, uittekeeren zodanig gedeelte van die fomme, als aan hetzelve in de evengemelde evenredigheid competeert, — en zulks dadelyk, met de aanvaarding van het Kerkgebouw.

a*. De Baaten, Fondfen , en Goederen , welke behalven de opgenoemde Chynfen en Thynfen , bevonden zullen worden tot he: Kerkgebouw , of Pastoryhuis te behooren, zullen te gelyk met de Gebouwen aan het naastend Kerkgenootfchap overgaan; zo nogthans, dat omtrent de berekening of tauxatie derzeive zal worden gehandeld ingevolge het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam , van den 14. Febr. 1799 , en voords, almede zodanige fomme zal worden uitgekeerd, als het aandeel van het aflland doende Kerkgenootfchap in de bovengem. proportie, zal bedragen.

2°. De Stoelen, Banken, Predikftoel, en verdere Meubelen, in zoverre geen particulier eigendom van het Kerkgenootfchap, of van Leden van hetzelve zyn, zuilen, na voorafgegaane

tauxa-

Sluiten