Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ M A A H T t»oo.

*7

te gemeen re konen, aan het gemis der Jaarlykfche Htmrpenningef)^ van de bovengemelde Lajderycn, thans prdvenie*!eftde; en dat de neergern Municipalïtei en , rnogeti worden geïnformeerd , hoedanig zy zich zul'tn ebben te gedra.-cm, ien aanzien van de wye van a aftelling en vervullmg, der openge j 'en P>si»-n. ^a Gis^uismeesteren , of wel van het daarflellen v n e n gsntsch <;ieuw Belluui, over hetzelve Huis, (hc welk te voren dour den Domein Raad van dtn Print v n Orange> pleegde te gefehiédetv) als befchouwmde zy de thans fungeerende Perfoonen, daar toe gantsch ongeschikt, en onbekwaam; gelyk mede beatklyk deaanltelling vaneen Rentmeester, voor en in plaats van den tegenwoordigen gefuspendeeulen Rf ntmeesier Willem Üurgemans: en verzoekenderie lier bovengem. Municipaliteiten cinlelyk, dar, h gende de deliberatien over de voorfz. verzot-ken , mö • gen worden gefurcheerd zekere ten Requeste o nfebre ■ ve; e Pioceduies, geëntameerd voor den 11 >we vaa Justitie, over de voormalige Gewesten Hollander) Zei* land, door W. Berkhout en Johann i de Kocq, Commisfaalen of Proverieren in het bovengem Gasthuis, tegens tlailiuw en G Sihuismyesteien van hetzelve Huis.

Ër gi d crrreerd, voorfz. Mi fi e en Hylatren, in ori. inali te ïLllen m handen van ó>:-. Burgers Repraefentanren van i oreat , van fla*, ft en, Okhuy, J n K> a*ne? , tel man. Steyn l'arvé, Huber, G iljé en (Jnaoip, *>m daaromtrent der Vergadering te dienen ven etJfifilerétien en advis, en w^l impms de furcheai ce ten Ipoedigiten {zonder refamtie )

Is geleezen eene Vlisfive vut het Hof vin Ju'titie in Geldei Lna, aeièhreevea te Arnhem, dea 5 Maait

1.1.,

Sluiten