Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i APRIL iSco. 07

is geweest, en dat diensvolgeris de Huwlyken, welke in den vröefgiten ogtendftond der VVaereid, dóór de eerde ' Nakomelingen van den Stamvader van het Menschdorn, nöodzaakiyk hebben uiteren ararjgegaan woiden, als zo veele gepleegde gruwelen zouden m ~e:en aangemerkt worden , het welk te ftellen, onzes erachtens, iets in zich bev^t, dat niet we' met de wyzefc.rikkhgen vaneen volmaakt Opper.veezen , het welk uit deszelFsaart eunatuur alle aanleiding tot zedelyk kwaad noodznaklyk moet vermvden, overeenrebrer gen is , waa<om wy dan ook deeze Wetten, alleen voor de Joden verbindende houdende, geene «waarigheid vinden zouden, om, wanneer andere redenen hit voor als nog niet ontraaddeden , veranderingen te maaken in zodanige onzer tegenswoordue Wetten, welke met deeze Joodfche Wetten overeenftemmen.

2 ) Dit by ons van lueer gewtgt is voorgekomen, het argument uit het belang der Maatchappy, en ui. de zorg welke dezelve draaien moet; dat geene Hu.vlyken gedwongen worden aangegaan, afgeleid; echter gelooven wy niet, dat daarom uee/.e Wetten voor altyd zouden behooren te blyven Hand houden, of dat provifioneel daarvan gee.-e dispenfatie zoude kunnen en mogen verleend worden j vooral, daar wy een middel meencn gevonden te hebben , waar door het nadeel, hetwelk daar uit voor de Maatfchappy zoude kunnen voortfpruiten, geheel zal worden weggenomen, en het weik daar in beftant: dat de iluuwiyken tusfchen aangetrouwde Oomen en Nigten , wel zouden behooren te worden gepermitteerd, doch dat zul^s niet zoude mogen gelchieden ,ten waare die Nigten den ouderdom van 33 jaireri volkomen bereikt hadden, dan toch hebben zy overal ten minsten den tyd van vyf jaaven hun eigen Voogd geweest, en gelegenheid gehad om met anderen eene Verbindteni* te kunnen aangaan; dan mag men billyk veronderftellen, dat de eerbied, of eigentlyk het omzag, het welk Nigceo voor derzelver Oomen, het zy uit betrekking van Voogden , of ais tweede Vader befenouw-d, mogten gehad hebben , bereids zodanig zal zyn verfhauwd , dat wanneer een Nigt als dan no^ met een Oom een Huuwlyk begeert aan te gaan, men veilig mag veronderftellen, dat zulks uit vrye keuze ge-

fchied ,

Sluiten