Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 APRIL 1800;

aan de Ligezeetenen gegeven, moet overeenkomen met de goede order, dat is, het belang der Maatfchappy; het welk een waarborg vordert, dat de Ingezetenen de vryheid, hun in het atgctrokkene gegeeven, r.iet ten nadeele van het algemeen belang kunnen c-isbruiken; en dat daaromtrent, even min als het aan ieder Burger behoord vry te (taan, om midden in een bevolkte Stad een Kruidmolen op re rig-en , ichoon dit een verkorting van het recht, hem by voorfz. 53 Art. toegekend, kan genaamd worden, het oprichten van Geneverfiokeryen in het onderhavige geval kan en behoort verboden te worden , als het algemeen belang zulks vciftrekt vordert; intusfchen komt het hier alleen aan op de vraage, of h t Algemeen belang by het accordeeren van bet verzoek van den Requestrant en van anderen, die roet hem in hetzelfde geval zyn, aanmerkelyk zoude benadeeld worden ? de Requestrant en fommigen ontkenneu dit; het Uitvoerend Bewind en andere ftellen dit als zeker. Du heeft ons

op een denkbeeld doen vallen: of men hier van niet een proef zoude kunnen nemen by de aanftaande Verpagtingen , door dezelve op eene tweederlye wyze te laaten ge« ichieden; te weten op den ouden voet, en op eenen voet, waarby het aan een ieder zoude vry ftaan, om geduurende de Paat G-neverftok^ryeo en Branderyen op te rigten, die het geluste; wy voelen wel, dat hiertegen kan worden aangemeikt , dat eene enkele verpagting geene vast bewys'in dat opzigt kan opieven n , en dus, dat door deeze proef dit gebede middel voor het vervolg tot niet kan genragt worde ; maar wv antwoorden hier op, dat deeze bedenking meer zorde weezen, zo het nieuw Finanu'eel Stelzel niet binnen kort fiond ingevoerd te worden, en het dus waarfchynlyk de laatfie keer zyn zal, dat dit middel ftaat Verpagt 'te worden, en het is om alle deeze coifideratien, dat wy UI. zullende dienen van advis, aanraden, om dit Request te houden in advis, en inmiddels omtrent de waarheid van deeze (telling omtrent het akemeen belang in deeze te neemen eene proeve, ■welke wy naoer zu len dé tailleeren by bet Befluit, het welk wy de eer hebben Ui. by deeze te fuppediteeren.

De

Sluiten