is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17 )

„ bezwaren door bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche ' Republiek, teegens zeeker declinatoir antwoord door " deeze Kamer, aan het Departementaal Beduur van de „ Eems, op derzelver Misfive van den 16. October 11., nopens het beroepen van vreemde Schoolmeesters ge" geeven , welke by Befluit van den 13. February 11., J mede ten fine van confideratiën, en advis in derzelver „ handen was gefield. ' „ Overweegende, dat het eerfle gedeelte van den 4. Nov. 11. Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Z Republiek, als alleen een verhaal van gebeurde zaaken

behelzende, geene byzondere voorzieninge vordert; ' Overweegende, dat daar de infchryving in het Stemregister, volgends het 10. Art. van de Acte van Staatsregeling, bepaaldelyk vereischt wordt om eenige Post vaa V, Befitiur, eenig Ambt of Bediening te kunnen waarme„ men , en om eenig Ambt, Bediening, of Penfioen te by„ ven behouden; en daarby het 13. Art. mede van het „ Stemregt worden uitgeflooten, allen die m IVees-, Dm„ conie, Armhuizen, of andere Geftigten, als beboettigen „ onderhouden worden, en alle, die in het laatst afgem„ pen halfjaar, uit de Armenkasfe zyn bedeeld geworden.

de Stembevoegde Burgers op zoodanige Ambten we ke " als lasten der Maatfchappy kunnen worden aangemerkt, " in de eerfle plaats en boven alle anderen aanfpraak heb2 ben, wanneer zy daartoe de veryschte vermogens van Z ziel of van Lichaam bezitten; ,. .' '

Overweegende', dat alle Ambten of Bedieningen, voor welks waarne eminge uit 's Lands of Piaatslyke " Kas, eenige gelden ontfangen, of genooten worden, of waar van -de revenuen de befoldiging opleeveren,

1 geen volleedig middel van beftaan geeven; cn dus niet onder eigendyk gezegde Lustposten konnen gerekend worden maar onrttr Lastposten behooren geiteld

" te worden; en dat dienvolgends de Staatsregel mg nim" mer kan gerekend worden gewild te hebben, dat oofc

2 zoodanige Lastposten, welke fchoon met den naam * van Ambten of Bedieningen bedempeld , egter zulks ia " de daad niet zyn, alleen door Stemgeregtigde Burgers " zouden behooren te worden waargenoomeii, om dat de-

zelve dan iets, dat teegenftrydig, of onmoogelyk 0 £ zoude gewild hebben; Over-