Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 A P R ï L 1800=

395

hec Vertegenwoordigend Lichaam een verlkg varl het montant der gedaane af- en iniosfingen , en van het bedragen der nog loopende Obügatien worden gedaan, ten einde de Heffing op de Inkomften worde opgeheven, zo dra de geheeie mortificatie zal zyn daargtfteld.

Art. 8.

Het furnisfement van drie ten honderd, by wyze van voorfchot, zal moeten gefchieden van het zuiver beloop der waarde van ieders Bezittingen en Eigendommen , volgens de tauxatie hier nader te bepaalen. En zullen onder deeze tauxatie moeten gebragt worden alle Bezittingen en Eigendommen, zo roerende als onroerende, hoe ook genaamd en waar gelegen, het zy rente geevende of niet, zonder eenige uirzon» dering; zullende het echter elk en iegelyk vry ftaan, van het beloop der waarde van zyne Bezittingen en Eigendommen te mogen aftrekken, alle Schuiden, Welke hy ten zynen lasten, zo binnen als buiten 'sLands, zoude mogen hebben ; zynde het voorneemen, dat deeze Heffing zal gaan over het zuivere en eff ftive beloop van de Bezittingen en Eigendommen der Ingezetenen zo na moogelyk te bepaalen, als ieder in confeientie zal bevinden te behooren.

Art, 9."

Om de Ingezetenen te gemoec ce komen, in het maaken van een overflag hunner Bezittingen en Eigen, dommcn, en alle fcrupuleushgid dien aangaande jpèg te neemen, zal worden verklaard, zo als ve k: word mits deezen ; dat een iegelyk verpliclït zal zyn, ten aanzien van de hft* eren die hy bezit, zo bi'.ner? als buiten 's Lands, Wiarop een Cours of Prys Cou« fftnc is, die by zich zeiven te tauxeeren, naar de waar* Bb » 'te

Sluiten