Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 APRIL 1800.

529

publiek, om hier aan de noodige executie te gee-

Zullende dit Befluit^ overeenkomibg het Arucul der Staatsregeling , ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens de voorfz. Requeste en By lage, in originali. (zonder refumtie.)

Is geleezen de Requeste van Jacohus Jonk, oud o.% jaaren, gebooren uit Boheemen, Sergeant onder het 3de Bataillon der ifte hal we Brigade Bataaffche iofanterie, thans guamifoen houdende alhier; daarby om geallegueerde redenen verzoekende, dat hec Vertegenwoordigend Lichaam gelieve te (uppleeren het moederlyk confent, ten behoeve van hem Suppliant, ten einde hy zyn voorgenomen Huwelyk met Maria Boschard, gebooren en woonende alhier, zoude kunnen voltrekken.

En in aanmerking genomen zynde, dat uit het bericht van het Gemeente Beftuur van den Haag, door het Uitvoerend Bewind gerequireerd, op een vorig Request, door de voorn. Maria Boschard alleen ge. prefenteerd, en welk bericht den 3 deezer lopende maand is ingezonden geweest, gscmfteerd heeft, dat de pofitiven, daar in vervat, der waarheid conform waren, heeit deeze Kamer, offchoon dat verzoek als toen gedeclineerd hebbende, als nu, ten einde de deliberatien over voorn zaak te befpoedigen, verklaard , dat 'er is onvervylde noodzaaklykheid.

En voorts daadlyk beflooten , des voornoemden Suppliants verzoek by deezen te accordeeren, en dienvolgens, ten behoeve van denzei ven, te fupplee. ren het Moederlek Confent, het welk hy buiten ihac is te produceeren, om zyn voorgenomen Huwelyk Mm 4 mee

Sluiten